Hvis det er kulturen som er syk, hvorfor forandre de friske?

De fleste personlighetsteorier har for eksempel begreper for hva en «sunn personlighet» innebærer. Den «sunne personlighet» er påfallende lik den personlighetstype den vestlige, industrialiserte forretningsverden har bruk for.

(Gunn Imsen, i «Elevens verden»)

Jada. Søvndebatten er i gang igjen. Eller har den noensinne hvilt? Etter Aftenpostens artikkel forrige fredag der såkalte gråtekurer ble hardt kritisert  , fikk vi nok en nyhetssak der Nina Misvær uttaler seg til forsvar for gråtekurene.

– Når så mange opplever det som et problem for samlivet at de ikke får sove nok, så er det svært forståelig at mange ønsker hjelp med metoder for å få barna til å sovne, sier Misvær. Hun underviser helsesøstre og skriver faglitteratur om blant annet barn og søvn, og mener det er overdrevet og ubegrunnet i forskning når mange nå tar til orde for å forby såkalte skrikekurer. Metoder hvor man får barnet til å sove ved at man lar det gråte, men går inn til det og minner om at man er tilstede.

(…)

Hun understreker at det finnes forskjellige metoder for å få barna til å sove, men at de såkalte skrikekurene, eller trøstekurene som Misvær selv kaller dem, har vist seg å være effektive.

Og jeg tror ikke det er skadelig, i min drøyt 20 års praksis som helsesøster har aldri opplevd det. Jeg tror at hvis barna har en trygg tilknytning til foreldrene fra før, så skader det ikke trygghetsfølelsen at de opplever at foreldrene er tydelige når det kommer til den halvtimen med legging om kvelden.

(Min utheving)

Hun tror ikke det er skadelig. Jeg sitter her og irriterer meg over at jeg ikke har papirutgaven av Aftenposten fra en lørdag i sommer for hånda. Der var det en forsker (muligens en antropolog) som reflekterte over hvor mye høyere frekvens vi ser av angst og andre problemer knytta til psykisk helse i vesten enn i resten av verden. At barn forventes å sove hele natta i sin egen seng, gjerne på eget rom, er i stor grad et vestlig fenomen. I mye av verden lever barna langt tettere på sine foreldre. Denne forskeren ønska å forske på om det finnes noen sammenheng mellom mental helse og hvor/hvordan barn sover. Det er forskning som så langt ikke har vært ansett som interessant nok til å finansiere.

Men det finnes tilgjengelig forskning på hva gråt uten tilstrekkelig trøst kan føre til. I oppslaget fra fredag, for eksempel, siteres psykolog Willy Tore Mørch:

Han peker på at barnegråt hos de minste barna alltid er et uttrykk for et behov hos barnet, og at den nyeste forskningen viser at barn mellom 8 måneder og 20 måneder som ikke føler seg hørt, kan utvikle en utrygg tilknytning til foreldrene og at det kan få følger for barnets emosjonelle og språklige utvikling.

– Denne forskningen er relativt ny og har ikke materialisert seg hos helsemyndighetene og praktikerne innenfor barnevern og helsestasjoner ennå. Men nå er det på tide at den gjør det. Jeg mener det er spesielt viktig at undervisningen til helsesøstre og barnevernspedagoger tar dette opp i seg, sier Mørch.

 

Allerede da jeg skrev om søvn i 2009 fant jeg lett tilgjengelig forskning (og jeg er sivilagronom, ikke psykolog eller helseforsker) som indikerte at å gråte alene ikke er heldig for små barn. All den tid Nina Misvær er førstelektor ved Fakultet for helsefag ved Høyskolen i Oslo og Akershus, har jeg vanskelig for å tro at dette er forskning som er ukjent for henne. Kanskje er hennes rolle som gråtekurenes evige forsvarer et resultat av at det er den ekspertrollen mediene er komfortable med å ha henne i? (Sånn a propos forskere og journalister …) Eller velger hun rett og slett å se bort fra denne forskninga?

Deler av Aftenposten-artikkelen får meg til å tro det:

– Det er et medfødt instinkt at det er vanskelig å høre barnet sitt gråte. Derfor synes mange foreldre dette er tøft. Men med hverdagens krav er det viktig for både små og store med tilstrekkelig søvn og best for hele familien at man sover om natten, sier Misvær.

Hun forteller at det finnes mye nyere forskning som viser at småbarnsmødre fikk det bedre med seg selv etter at de fikk hjelp til søvnrutiner.

– Mødre som var deprimerte ble betydelig mindre deprimerte når de fikk søvnhjelp slik at barna sov hele natten. Vi skal ikke undervurdere hvor viktig søvn er for både voksne og barn i det hektiske livet vi lever, sier Misvær.

(Mine uthevinger)

Aha. Hun anerkjenner altså at spedbarnets hjerne ikke i utgangspunktet vet at vi har flytta ut av steinalderens boplasser og ikke lenger lever under naturens press. I stedet lever vi under helt annet press: Presset fra klokka. Hverdagens krav i det hektiske livet vi lever gjør at barnets naturlige rytme blir uakseptabel. Da tilbyr gråtekurer en effektiv måte å tilpasse barnet til kulturen.

Som hesteeier og husdyrfagsutdanna, kjenner jeg at «effektivt» ikke er nok til å overbevise meg om at noe er rett. Det holder ikke å vite om noe virker, jeg vil at vi skal vite litt om hvorfor noe virker. At konsekvent ignorering av atferd fører til ekstinksjon (altså at atferden opphører) er godt kjent behavioristisk kunnskap. Så ja, å ignorerer (eller tilsynelatende ignorere) barnets gråt vil på sikt få barnet til å slutte å gråte om kvelden. Det jeg lurer på, er hva barna lærer av det. Hvis vi kan være trygge på at alle babyer over seks måneder på den måten lærer å bli komfortable i eget selskap og selv finne roen, er jo det vel og bra. Så langt er jeg ikke overbevist. Jeg er redd for at mange barn i stedet lærer å resignere, at gråten ikke opphører fordi ungen trøster seg selv, men fordi det likevel ikke hjelper. Det er ikke en lekse jeg ønsker at mine barn skal lære. Jeg vil være deres base, en de kan søke seg til når de trenger hjelp.

I presentasjonen fra en forelesning Misvær holdt under helsesøsterkongressen 2011, ser vi at det når spedbarn har passert seks måneder oftest er «foreldrenes egen opplevelse som ligger til grunn for om barnet kan sies å ha et søvnproblem». Søvnproblemer defineres videre som at det tar mer enn tretti minutter før barnet sovner om kvelden (etter legging, antar jeg) og/eller to eller flere oppvåkninger om natta. Våkner barnet mer enn tre ganger i løpet av ei natt, er våken mer enn en time per natt og sover mindre enn ni timer i døgnet, er problemet alvorlig.

I en svensk studie med 2 581 barn (6-18 mnd.) hadde 41 %  innsovningsproblemer og 61 % nattoppvåkninger (Sundelin & Thunstrøm 1999)

I en norsk studie med 342 ettåringer hadde 40 % hatt problemer med søvn som hadde vart i to uker eller mer (Misvær 2001)

La meg først si at selvsagt trenger småbarn søvn. Jeg stiller ikke spørsmål ved for eksempel at ni timer søvn per døgn defineres som alt for lite, selv når jeg ikke helt vet hvilken aldersgruppe hun sikter til der. Men, når vi ser at det er foreldrenes opplevelse som ligger til grunn for hva som er et søvnproblem, og deretter at over førti prosent rapporterer om problemer med søvn, da kommer vi til et spennende punkt i Misværs presentasjon:

Søvnproblem (hos friske barn) er et kulturproblem

Barn har et medfødt behov for kontinuerlig kroppskontakt med sin mor, men et slikt levesett passer dårlig inn i vår kultur

Hvis foreldre oppfatter søvnvanskene som et problem – blir barn beviselig tryggere, gladere og lettere å ha med å gjøre når de lærer seg å sove hele natten og foreldrene har det bedre

Altså: Hva som oppfattes som søvnproblemer er subjektivt og kulturbestemt. Når foreldrene ikke lenger opplever at barna har et søvnproblem, blir barna tryggere, gladere og lettere å ha med å gjøre. Jeg klarer ikke å lese ut av dette at den logiske veien å gå er å anbefale gråtekurer til de fleste foreldre. At noe opptrer hos 40% av den ellers friske populasjonen, gjør det fristende å oppfatte det mer som et trekk enn som et problem. Problemet ligger i kulturen, ikke i barna.

5. Hvor vanlig er det at foreldre bruker skrikekurer for å få barna til å sove?

Det er nok den metoden som har vært anbefalt både av erfarne foreldre og på helsestasjoner, og som mange mener fungerer best, så det er nok relativt vanlig. Samtidig er mange sterkt mot det. Det er viktig å understreke at dette ikke anbefales for foreldre som ikke selv ønsker å gjennomføre det.

Selvsagt er det vanlig, når det er og har vært anbefalt ganske lenge. Betyr «vanlig» alltid «riktig»? Hva om vi i stedet kunne bli flinkere til å forberede vordende foreldre, både mødre og fedre, på de store omveltningene som ligger foran oss når et barn kommer inn i livet vårt, slik at sjokket ikke blir så stort? Misvær siterer Morris et al som i 2001 estimerte at gråt og nattevåk i spedbarns tolv første leveuker ga årlige kostnader for National Health Service på £ 65 millioner. Babyer gråter, folkens. Og de våkner om natta. Sånn er det bare. I noen tilfeller, som ved kolikkbabyer, er det ingen tvil om at de gråter så mye og sover så lite at foreldrene har behov for støtte utenfra, men i det store og det hele er det faktisk sånn at vi her i Norge har foreldrepermisjon – betalt sådan – for å ta oss av dette nye, lille menneskets behov. Hvis vi sto bedre rusta til å forstå disse behovene og bakgrunnen for dem, ville kanskje problemfokuset også bli mindre?

Hva hvis vi i stedet for å

tidlig endre foreldres kunnskap og oppfatning av barns søvn ved å fokusere på opplæring om søvnmønster og søvnproblemer.

kan begynne å tidlig endre foreldres kunnskap og oppfatning av barns behov for nærhet og trygghet slik at foreldrene over tid kan skape rutiner som legger til rette for gradvis overgang til innsovning alene? Det er nemlig ikke slik at barn enten har foreldre som alltid setter grenser, eller har foreldre som aldri gjør det, selv om medieoppslagene ofte kan se slik ut. Hvis foreldrene er bedre rusta til å kjenne sine egne grenser og kommunisere disse til omverdenen, står de kanskje også bedre rusta mot depresjoner etter at barnet er født? Bildet av at en normal baby sover fra 19-07 står fortsatt sterkt, min erfaring som mor i samtale med andre foreldre er at mange reagerer med lettelse når de oppdager at vi er mange familier som ikke passer inn i det bildet. Misvær viser til en studie av over 1300 mødre som indikerer at mødre med spedbarn som våkner mye om natten ved seks måneders alder viser flere tegn på depresjon enn mødre som har barn som ikke våkner om natta. Disse mødrene fikk det bedre når de fikk hjelp med rutiner og søvn.

Bedret psykisk helse hos deprimerte mødre som fikk veiledning om hvordan lære barnet bedre søvnvaner: trøste med stadig lengre mellomrom, redusere melkemengde om natten og ev fjerne smokk (Hiscock et al 2007)

Bedret sinnsstemning hos mødrene målt (og bedre søvn hos barna) etter gjennomføring av en halvtimes leggerutineprogram i to uker: bade barnet, massere det og så en stille aktivitet (kose, synge godnattsang) (Mindell et al 2009)

Det er flott. Ingenting er bedre enn at deprimerte mødre får hjelp – at mor er deprimert er hardt både for mor selv og resten av familien. Men: Når jeg leser sitatet som tilskrives Mindell et al, ser jeg for meg en situasjon som har gått fra kaos til kos. Hvis legging har vært en kamp, og familien har fått hjelp til å gjøre leggesituasjonen til en positiv stund, kan det i seg selv gjøre at mor får det bedre. Alle foreldre som har vært på gråten etter at legginga nok en gang har slått krøll på seg kan se at det å mestre legginga på en positiv måte på sikt vil gi økt selvfølelse og trygghet i foreldrerollen, noe som igjen kan gi bedre sinnsstemning.

"In this together" - tagging bak Deichmann

«We are in this together,» en god påminnelse på et overraskende sted

Vi lever i ei tid og en kultur med sterkt individfokus, men … We are in this together. Det er dét jeg vil at skal være essensen i mine barns oppvekst. Ikke at de må klare seg selv så tidlig som mulig. Derfor vil helst unngå at ungene mine må gråte aleine, uten mulighet til å velge å ta i mot trøst.

Reklamer

2 kommentarer

Filed under Skriblerier

2 responses to “Hvis det er kulturen som er syk, hvorfor forandre de friske?

 1. Hilde

  Gammelt innlegg, men det står seg godt, så derfor kommenterer jeg 🙂

  Det er det ene sitatet fra Misvær jeg vil til livs:
  «Hun forteller at det finnes mye nyere forskning som viser at småbarnsmødre fikk det bedre med seg selv etter at de fikk hjelp til søvnrutiner.

  – Mødre som var deprimerte ble betydelig mindre deprimerte når de fikk søvnhjelp slik at barna sov hele natten. Vi skal ikke undervurdere hvor viktig søvn er for både voksne og barn i det hektiske livet vi lever, sier Misvær.»

  Når man er med i et forskningsprogram, vil man automatisk få mer oppfølging enn om man ikke er det. Derfor er det feil av Misvær å trekke konklusjonen sove hele natten = mindre deprimerte mødre, når det mest sannsynlig er søvnhjelp = mindre deprimerte mødre.

  Linker til en ganske ny studie der en haug med familier ble rekrutterte på et tidlig stadium for å undersøke om man kunne forhindre av søvnproblemer oppstod. Foreldrene fikk informasjon om spedbarnssøvn og søvemønster som beskrevet på nettsiden http://www.purplecrying.info, måter å roe barnet på, blant annet. Artikkelen er gratis å lese.

  http://pediatrics.aappublications.org/content/133/2/e346.long

  Det som er interessant er under Discussion-avsnittet. Jeg siterer:
  «The benefits for caregiver mental health happened in the absence of an improvement in infant sleep, contrary to previous studies.»

  Og der har vi forklaringen på hvorfor mødre som får søvnhjelp blir mindre deprimerte. Det har lite med selve søvnen å gjøre!

  Vil også linke til en annen forskningsbasert søvnside: https://www.isisonline.org.uk/

  Har nettopp oppdaget bloggen din og kommer til å pløye gjennom den. Merket jeg var enig i stort sett alt 🙂

  • Takk for hyggelige tilbakemeldinger! Akkurat nå har jeg så mange baller i lufta at jeg får noen i hodet hvis jeg tar meg tid til å svare deg ordentlig,men du skal vite at jeg har lest kommentarene dine og ble glad for dem. Jeg er glad de gamle innleggene fortsatt oppleves som lesverdige, det ligger mye arbeid bak noen av dem.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s